« Wederindiensttredingsvoorwaarde»

Gepubliceerd op 22-11-2020

De wederindiensttredingsvoorwaarde bij een ontslagvergunning houdt in dat als het werk aantrekt de werkgever, binnen 26 weken na de opzegging op grond van bedrijfseconomische omstandigheden, eerst de werknemer die is ontslagen een voorstel moet doen om tegen de gebruikelijke voorwaarden zijn (oude) werkzaamheden te hervatten.  Dit geldt voor een ontslag via het UWV.

Bij een collectief ontslag stelt de werkgever de werknemer wiens arbeidsovereenkomst als laatste in aanmerking kwam voor opzegging of ontbinding, als eerste in de gelegenheid zijn oude (of vergelijkbaar) werk te hervatten. Indien deze werknemer geen gebruik van het voorstel maakt, stelt de werkgever telkens de werknemer die daarná in aanmerking kwam voor opzegging of ontbinding in de gelegenheid de werkzaamheden te hervatten.

Als de werkgever de werknemer geen aanbod doet om tegen de gebruikelijke voorwaarden zijn (oude) werk te hervatten, heeft deze twee opties om de kantonrechter voor te leggen:

1.   Nietig verklaring van het ontslag waarbij de ontslagvergunning vervalt nu niet voldaan wordt aan de gestelde voorwaarde. Hij is dan al die tijd in dienst gebleven en kan aanspraak maken op achterstallig loon. Als er sprake is geweest van een ontbinding in beroep kan hij verzoeken om herstel van de arbeidsovereenkomst.

2.   De werknemer kan er ook voor kiezen om de kantonrechter te verzoeken hem een billijke vergoeding, ten laste van de werkgever, toe te kennen.

De werknemer moet zijn verzoekschrift uiterlijk binnen twee maanden bij de kantonrechter indienen na de dag dat hem bekend is (of had kunnen zijn) dat de werkgever zich niet aan de voorwaarde heeft gehouden maar uiterlijk binnen twee maanden na de dag waarop de termijn van 26 weken is verstreken.

Het criterium is dat de werkgever zijn ‘oude’ werkzaamheden niet door een andere werknemer laat verrichten.

Uitzondering op de wederindiensttredingsvoorwaarde. Als het werk aantrekt,  geldt de voorwaarde niet als de werkgever bij de ontslagaanvraag heeft aangedragen dat hij de werkzaamheden gaat uitbesteden aan een zelfstandige. Hieronder wordt verstaan een persoon die werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep en deze werkzaamheden zullen worden verricht door of namens een natuurlijke of rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De voorwaarde geldt wél als het dienstverband niet is beëindigd wegens uitbesteding aan een zelfstandig ondernemer en de werkgever de ‘oude’ werkzaamheden niettemin toch door een echte zelfstandige of een andere werknemer laat verrichten.

Als de werkgever de ‘oude’ werknemer niet terug, kan hij op het moment dat hij de ontslagprocedure start de werkzaamheden uitbesteden.  Als hij na verloop van tijd een andere werknemer wil plaatsen, is het raadzaam dat hij minimaal voor een periode van 6 maanden, de werkzaamheden zal uitbesteden aan een zelfstandige.

ontslag-01606056627.jpg