« Compensatie bij einde bedrijf wegens pensionering of ziekte werkgever»

Gepubliceerd op 25-10-2020

Compensatieregeling bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming wegens pensionering of ziekte van de werkgever

Ook bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen is een transitievergoeding verschuldigd. Moet een werkgever zijn bedrijf beëindigen omdat hij ziek is geworden of met pensioen gaat, dan moet hij zijn ontslagen werknemers een transitievergoeding betalen.

De consequentie daarvan is dat de werkgever al zijn werknemers moet ontslaan en dus voor alle werknemers in één keer een transitievergoeding moet betalen. Als deze bedrijfsbeëindiging plaatsvindt wegens pensionering of ziekte van de werkgever kan dit, met name voor kleine werkgevers, tot ongewenste gevolgen leiden als er niet voldoende financiële middelen zijn. Dat zou betekenen dat een werkgever al financiële middelen zou moeten gaan reserveren voor de toekomst. Ziekte en pensionering kunnen er dan toe leiden dat een kleine werkgever zich genoodzaakt ziet om bijvoorbeeld zijn pensioenvoorziening aan te spreken.  Om die reden zal een compensatieregeling ingevoerd worden.

Er wordt een recht op compensatie geregeld voor de gevallen dat een kleine werkgever transitievergoeding dient te betalen bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst in verband met de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming wegens pensionering (de AOW-gerechtige leeftijd) of ziekte.

Vormgeving van compensatieregelingen wegens pensionering en ziekte 

UWV zal de compensatieregeling uitvoeren. Hoe de compensatieregeling eruit komt te zien en de voorwaarden waaronder compensatie verstrekt kan worden, moet nog verder worden uitgewerkt. Daarbij zal worden bepaald wanneer sprake is van het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. Ook is het voornemen om te regelen dat de transitievergoeding alleen gecompenseerd kan worden indien deze verschuldigd was in een bepaalde periode. Voor de invulling van de grootte van de onderneming wordt gedacht aan de eis dat enkel werkgevers met minder dan 25 werknemers in aanmerking kunnen komen voor compensatie. Tevens zullen maatregelen opgenomen worden om misbruik en oneigenlijk gebruik van de compensatieregeling tegen te gaan.

Moment van invoering en overgangsrecht

UWV heeft aangegeven dat zij met deze compensatieregeling niet eerder kan starten dan 1 januari 2021. De regeling kent (vooralsnog) geen terugwerkende kracht. 

geld-01603639317.jpg