« Compensatie transitievergoeding bij slapende dienstverbanden»

Gepubliceerd op 25-10-2020

                                                                                                   

Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever voor de werknemer ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft bij zijn ontslag dan recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kan de werkgever bij UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die hij de langdurig arbeidsongeschikte werknemer, die hij heeft ontslagen, moet betalen. 

Hiermee wordt voorkomen dat een werkgever een dienstverband na twee jaar in stand houdt om geen transitievergoeding te hoeven betalen, de zogenaamde ´slapende dienstverbanden´. Na twee jaar loondoorbetaling heeft de werkgever wel geen loondoorbetalingsverplichting meer maar het dienstverband blijft wél nog bestaan. Hiermee word echter uit het oog verloren dat ook tijdens een slapend dienstverband verplichtingen bestaan naar de werknemer toe. Zo moet de werkgever er nog steeds voor zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan (het risico van re-integratie ligt om de hoek). Als er passend werk beschikbaar komt, moet hij dat alsnog gaan aanbieden aan de zieke werknemer. Ook moet de werkgever de zieke werknemer meetellen voor het afspiegelingsbeginsel bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Geen compensatie voor de duur van het slapend dienstverband

Ontslaat een werkgever de werknemer alsnog na een slapend dienstverband, dan telt de duur van het slapend dienstverband ook mee voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding. De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het slapend dienstverband (met andere woorden: de periode dat het dienstverband langer dan twee jaar is doorgelopen) wordt echter door het UWV niet gecompenseerd.

 

Voorwaarden compensatie transitievergoeding

Er gelden wel een drietal voorwaarden:

1.     de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte (hij was ten tijde van de beëindiging nog ziek);

(aan te tonen via bijvoorbeeld de ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter, of de beëindigingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de beëindigingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte)

2.     de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;

3.     de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer

            (om dit aan te tonen kan de werkgever de gegevens overleggen die zijn gebruikt om de hoogte

            van de transitievergoeding te berekenen, hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het

            dienstverband heeft geduurd. Bovendien dient de werkgever bewijs te overleggen dat de (hele)

            transitievergoeding is betaald, hiervoor kan gedacht worden aan een bankafschrift).

 

Een compensatie van de transitievergoeding kan in alle gevallen alleen plaatsvinden als sprake is van twee jaar ziekte van de werknemer.

Ook compensatie bij een IVA-uitkering

Als de werknemer een vervroegde IVA-uitkering ontvangt van het UWV, kan de werkgever ook in dat geval compensatie krijgen van de door hem betaalde transitievergoeding. Voorwaarde daarbij is wel dat er wordt voldaan aan de drie gestelde voorwaarden.

Hoogte van de compensatie

De compensatie door UWV van de betaalde transitiecompensatie zal doorgaans lager zijn. De uitgangspunten zijn:

·         als werkgever en werknemer een lagere transitievergoeding afspreken dan wat in de wet is opgenomen, is de compensatie door UWV niet hoger dan de door partijen afgesproken vergoeding;

·         elk jaar wordt het wettelijk maximum bedrag aan transitievergoeding vastgesteld. De compensatie door UWV kan niet hoger zijn dat het wettelijk maximum; behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan het maximum. Voor 2020 is de transitievergoeding gemaximeerd op € 83.000,- (artikel 7:673 lid 2 BW);

·         over de periode van onvoldoende re-integratie inspanningen (UWV heeft dus een loonsanctie opgelegd) wordt de opgebouwde transitievergoeding niet vergoed;

·         wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen;

·         de werkgeverspremies worden niet vergoed.

 

Tot wanneer kan de compensatie van de transitievergoeding worden aangevraagd?

Indien de transitievergoeding volledig betaald is op of na 1 april 2020, dan moet de werkgever de aanvraag doen binnen zes maanden nadat de transitievergoeding aan de werknemer is betaald

Procedure bij UWV

Als er een recht op compensatie van de betaalde transitievergoeding bestaat, moet UWV binnen zes weken na de datum van de beslissing aan de werkgever het bedrag aan compensatie betalen. Indien de werkgever het niet eens is met de beslissing van het UWV, dan kan daartegen bezwaar (en beroep) worden aangetekend.

 

geld-01603639108.jpg